معاون سیاسی استاندار گلستان: از انتقاد ترسی نداریم