مجید نامجومطلق: کسی که تضمین قهرمانی بدهد شیاد است