صدور دفترچه قسط برای 1.4 میلیون مسکن مهر و وصول 5712 میلیارد تومان تسهیلات