جلد چهارشنبه نود/ این دو نفر به استقلال برمی‌گردند