مشحون: مدتی که دور بودم خیلی چیزها دستگیرم شد/ در صورت پیروزی با ساختار جدید می‌آیم