چرا تاجران سینمایی برای نمایندگان سینمای ایران تصمیم می گیرند؟