مهم‌ترین راهبرد حوزه‌های علمیه توجه به فرهنگ قرآنی و ترویج آن در جامعه است