سنقروکلیایی در آستانه پیوستن به جامعه جهانی ایمن است