روستاهای تازه الحاق شده سرپل ذهاب به 22 کیلومتر شبکه لوله گذاری فاضلاب نیاز دارند