جلد چهارشنبه پیروزی/ پرسپولیس از داوری طلبکار هم شد!