آموزش «سواد» تلویزیونی شد/ آغاز سوادآموزی از طریق شبکه‌های سوم و آموزش سیما