جباری: بهتر است قلعه‌نویی برای مدتی دور از فوتبال باشد