طرحهاي بزرگ عمراني استان اصفهان با پيوست فرهنگي اجرا می‌شود