برگزاري اجلاس روساي دانشگاه هاي منطقه قفقاز در تبريز