کمیته اخلاقی رکن قضایی فدراسیون فوتبال به شمار می رود