هنر بهترین ابزار برای نهادینه کردن ارزشهای دینی در جامعه است