قطع یارانه صدها نفر از مردم روستای گوجان از توابع چهار محال و بختیاری