طارمی: شادی گل من سیاسی نبود/ هواداران نقطه قوت ما بودند