تماشا کنید: ساخت آسمان خراش 57 طبقه در چین طی 19 روز کاری