الهلال هم مغلوب لشگر صدهزار نفری سرخ شد/گزارش تصویری