فتح خرمشهر حاصل ایثارگری مردم بویژه جوانان مومن و انقلابی میهن اسلامی بود