اجرای برنامه‌های فرهنگی ورزشی ‌به صورت همگانی مهم‌ترین برنامه‌ کاری ماست