پاسخ حضرت آیت الله سیستانی به پرسشی درباره زمانی که ...