ترویج فرهنگ ایثار و جهاد از ضرورت های جامعه اسلامی است