تشکیل جلسه شورای عالی حج به ریاست معاون اول رییس جمهوری