وزیر دادگستری اعلام کرد؛ ارزش قاچاق در سال؛ ۳۴ تا ۵۵ هزار میلیارد تومان