روزنامه ابرار ورزشی 30 اردیبهشت | پرسپولیس و یک گونی شانس !