طارمی : خستگی دربی در تنمان بود ولی ۱۰۰ هزار نفر نقطه قوتمان شد