رونمایی از فیلم «رویای چهار فصل» در جشنواره فرهنگ عشایر و اقوام ایران زمین