شهر سنندج در سال گذشته مقام دوم را در پرداخت زکات کسب کرد