شادی گل من ربطی به سیاست ندارد و یک حرکت ورزشی است