معاون اجرایی رییس جمهوری: تلاش دولت فراهم کردن شرایط برای توسعه سرمایه گذاری است