تکیه بر توان داخلی تنها راه حل مشکلات اقتصادی کشور است