اشتباه داوری در تبریز مسجل شده است/با تکرار بازی موافقم اما باید قوانین فیفا را در نظر گرفت