مراد ازاستحباب پذیرفتن دعوت مومن درماه شعبان چیست؟