اقتدار کشور در عرصه های مختلف مرهون خون شهدا و آمادگی نیروهای مسلح است