بهره برداری از مجموعه ورزشی فرهنگی شهرداری ملارد در اولویت مدیریت شهری است