60درصد اعتبارات سفری رهبری مختص به کنگاور جذب شده است