افتتاح بیمارستان بزرگ سوانح سوختگی امیرالمؤمنین (ع) شیراز