اسرائیل: ایران با خرید هواپیما تحریم‌ها را نقض کرده است