بیش از 85 درصد بیماران به مراکز دانشگاهی مراجعه می‌کنند