سید حسن خمینی: به همه برای همیشه نمی‌توان دروغ گفت