تقدیر از افسون آفرین افسانه/اگر چایی نمی بود، زندگی دشوار می شد