اشتباه داوری در تبریز مسجل شده است/ نباید بگذاریم که با احساسات هواداران پرشور بازی شود