درخواست کمک سازمان ملل براي کمک به مهاجران سرگردان در آبها