66 دستگاه تاکسی متخلف در کرمانشاه به پارکینگ منتقل شدند