فوری/ مکانی و عالیشاه در بازی برگشت با الهلال محروم نیستند