کشف يک ميليارد و 200 ميليون ريالي موتورسيکلت هاي قاچاق در ابرکوه