مصوبه شورای فرهنگ عمومی کرمان برای ایجاد نشاط اجتماعی