46 هزار واحد طرح اقتصاد مقاومتی در کشور اجرا می شود